Ảnh của ông James Bath

(26/06/2005)

Email:

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Tượng Phật

Chùa Sủi

Ông bà già đèo nhau đi chơi bằng xe máy trên phố Hà nội

Trung tâm Anh ngữ

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 26/06/2005