nh của ông Frank CALESTROUPAT

(09/05/2010)

Trang -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Công viên Đầm Sen
.
Đồng bằng sông Cửu Long
. . .
Saigon

Ði trở ra