Hình ảnh VN vào những năm 1948-1951 của ông Jean HAEFFLINGER

(24/05/2010)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

.

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site  lần từ ngày 24/05/2010