Ảnh của ông David Lambert 

(08/10/2006)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Lao Cai - Sapa

Les Banhar

Les Banhar

Les Banhar

Les Banhar

Les Banhar

Les Banhar

Les Banhar

Ha Noi

Lac de Ha Noi

Lac de Ha Noi

Maison de Ho-Chi-Minh

Palais Présidentiel

Palais Présidentiel

Hai Phong

Hai Phong

Hai Phong

Ha Long - Grotte des surprises

Ha Long - Grotte des surprises

Ha Long - Grotte des surprises

Champ de thé

Tenue vietnamienne

Citadelle de Huê

Citadelle de Huê

Citadelle de Huê

Citadelle de Huê

Citadelle de Huê

Citadelle de Huê

Huê

Huê

Huê

Huê

Huê

Huê

Huê

Huê

 

Huê

Marché de Huê

Marché de Huê

Marché de Huê

Entre Hoi-An et Qui-Nhon

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Hôi-An

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Delta du Mékong

Théâtre de Ho-Chi-Minh ville

Vue de Ho-Chi-Minh ville

Ho-Chi-Minh ville

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 08/10/2006