Hình ảnh Việt Nam vào năm 1949 của ông Louis LANDUCCI

(12/08/2006)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Dân tộc thiểu số ở Dalat
. .
Miền Nam

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 12/08/2006