Ảnh của ông Jean-Perre PETIT

(12/04/2003)

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

IMG_0200.jpg (153191 octets) IMG_0205.jpg (155422 octets) IMG_0209.jpg (150682 octets) IMG_0233.jpg (131975 octets)
IMG_0212.jpg (116950 octets) IMG_0257.jpg (130968 octets) IMG_0276.jpg (128082 octets) IMG_0279.jpg (121197 octets)
IMG_0277.jpg (108901 octets) IMG_0278.jpg (124063 octets) IMG_0328.jpg (105190 octets) IMG_0329.jpg (122797 octets)
IMG_0270.jpg (88170 octets) IMG_0290.jpg (104217 octets) IMG_0286.jpg (58055 octets) IMG_0261.jpg (71046 octets)
 IMG_0145.jpg (655277 octets) IMG_0149.jpg (485251 octets) IMG_0169.jpg (497662 octets) IMG_0182.jpg (553555 octets)
marionnettes.jpg (54790 octets) IMG_0217_2.jpg (111578 octets) IMG_0247.jpg (130052 octets) IMG_0252.jpg (116628 octets)
IMG_0185.jpg (127878 octets) IMG_0320_1.jpg (41050 octets) IMG_0506.jpg (84086 octets) IMG_0512.jpg (71146 octets)

IMG_0501.jpg (138212 octets)

IMG_0495.jpg (87077 octets) IMG_0485.jpg (207381 octets)

IMG_0488.jpg (156570 octets)

IMG_0351.jpg (66286 octets) IMG_0353.jpg (117596 octets) IMG_0366.jpg (154126 octets) IMG_0222.jpg (146220 octets)
IMG_0347.jpg (120644 octets) IMG_0344.jpg (102788 octets) IMG_0346.jpg (128535 octets) IMG_0360.jpg (115635 octets)
IMG_0358.jpg (134382 octets) IMG_0350.jpg (169974 octets) IMG_0334.jpg (100634 octets) IMG_0517.jpg (154062 octets)
IMG_0365.jpg (138424 octets) IMG_0379.jpg (162321 octets) IMG_0381.jpg (147965 octets) IMG_0384.jpg (141953 octets)
IMG_0438.jpg (126677 octets) IMG_0435.jpg (51018 octets) IMG_0447.jpg (124598 octets) IMG_0446.jpg (126069 octets)
IMG_0449.jpg (116182 octets) IMG_0263.jpg (131183 octets)

Img_0479.jpg (105419 octets)

IMG_0453.jpg (136148 octets)
Img_0412.jpg (112655 octets)  Img_0455.jpg (57118 octets)

Img_0459.jpg (54311 octets)

Img_0467.jpg (176631 octets)

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 13/09/2004