Giáo dục

Sự cải cách quan trọng nhất trong nền giáo dục của người Pháp đã đem tới cho Việt-Nam là các bộ môn khoa học.Trong nhiều thế kỷ, dân Việt-Nam chỉ dựa trên nền triết lý Khổng Mạnh để tổ chức gia đình và xã hội, tất cả đều dựa trên chữ nghĩa.

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

hoc-tro.jpg (68498 octets)

Ông đồ và học trò

truong-lang.jpg (77727 octets)

Trường làng

lop-hoc.jpg (75672 octets)

Trường tỉnh

hoc-tro8.jpg (72694 octets)

Học trò của một trường trung học

hoc-tro7.jpg (57460 octets)

Một lớp học !

hoc-tro6.jpg (72338 octets)

Một lớp học

hoc-tro5.jpg (57636 octets)

Giờ địa lý

hoc-tro4.jpg (58771 octets)

Giờ hóa học

hoc-tro3.jpg (63175 octets)

Giờ sinh vật học

hoc-tro10.jpg (83253 octets)

Giờ thể thao

hoc-tro1.jpg (70400 octets)

Giờ lịch sử ?

hoc-tro9.jpg (67983 octets)

Giờ thể thao

Ði trở ra