Hình ảnh xưa của miền Trung

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Hue_marche_aux_poules.JPG (64491 octets)

Huế - chợ gà

hue_tombeau_minh_mang.jpg (75882 octets)

Huế - lăng Minh Mạng

hue_tombeau_minh_mang1.jpg (59686 octets)

Huế - lăng Minh Mạng

hue_tombeau_tu_duc.jpg (71365 octets)

Huế - lăng Tự Ðức

hue_train.JPG (68130 octets)

Huế - xe lửa

hue_phu_cam.jpg (60420 octets)

Huế - rạch Phủ-Cam

annam_tourane.jpg (40999 octets)

Ðà Nẵng

cam_ranh.JPG (51234 octets)

Vịnh Cam-Ranh

hue_pagode1.jpg (68594 octets)

Một ngôi chùa

annam_pagode.jpg (70678 octets)

Một ngôi chùa

hue_pagode.jpg (47344 octets)

Huế - Chùa Thiên Mụ

hue_pagode_tombeau_thieu_tri.jpg (57580 octets)

Huế - ngôi chùa trong lăng Thiệu-Trị

Gardien_pagode.JPG (75843 octets)

Người giữ chùa

. . .

Ði trở ra