Lễ đăng quang của vua Bảo Ðại 

Vào ngày 8 tháng 1 năm 1926 (dựa theo ngày tháng ghi trên hình)

Cám ơn anh Ngô Văn Ðức ở Bordeaux (Pháp) đã cho mượn những tấm hình quí giá của gia đình.

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

preparation.jpg (141288 octets)

Tập dợt

Gouverneur_General_et_Resident_Superieur.jpg (82341 octets)

Chánh quyền bảo hộ Pháp đến dự lễ

Gouverneur_General_et_Resident_Superieur_1.jpg (121983 octets)

Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về

Gouverneur_General_et_Resident_Superieur_2.jpg (135021 octets)

Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về

Les_Mandarins_se_prosternent_2.jpg (111478 octets)

Bá quan phủ phục

Les_Mandarins_se_prosternent_3.jpg (97150 octets)

Bá quan phủ phục

Les_Mandarins_se_prosternent_1.jpg (120485 octets)

Bá quan phủ phục

.
Le_roi_Bao_Dai_et_son_cortege_1.jpg (142675 octets)

Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá

Le_roi_Bao_Dai_et_son_cortege_2.jpg (144302 octets)

Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá

Le_roi_Bao_Dai_et_son_cortege_3.jpg (122055 octets)

Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá

Le_roi_Bao_Dai_et_son_cortege_4.jpg (106584 octets)

Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá

Ði trở ra