Vài kiến trúc mới trong Sàigòn

của Mr. BDH

Việt Nam đang có dự án xây cất lớn ngay tại chợ Sàigòn, đây là vài cái nhìn của bạn H.

Chợ Bến Thành

 

Tòa Ðô Chánh Sàigòn

 

Ði trở ra