Ảnh của ông bà Stéphanie & Guillaume MARCHI

(20-10-2004)

E-mail

Page -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Le delta du Mékong

Le delta du Mékong

Le delta du Mékong

Le delta du Mékong

Le delta du Mékong

Le delta du Mékong

Le delta du Mékong

Le delta du Mékong

Marchés

Marchés

Marchés

Marchés

Marchés

Marchés

Marchés

Marchés

Marchés flottants

Marchés flottants

Marchés flottants

Marchés flottants

Marchés flottants

Marchés flottants

Marchés flottants

Marchés flottants

Photos de rue

Photos de rue

Photos de rue

Photos de rue

Photos de rue

Photos de rue

Photos de rue

Photos de rue

Saigon

Saigon

Saigon

Saigon

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Temples et pagodes

Divers

Divers

. .

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 01/03/2005