Ảnh của ông bà Stéphanie & Guillaume MARCHI

(20-10-2004)

E-mail

Page -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Hanoi

Hanoi

Hanoi

Hanoi

La baie d'Halong

La baie d'Halong

La baie d'Halong

La baie d'Halong

La baie d'Halong

La baie d'Halong

La baie d'Halong

La baie d'Halong

Hoa Lu (la baie d'Halong terrestre)

Hoa Lu (la baie d'Halong terrestre)

Hoa Lu (la baie d'Halong terrestre)

Hoa Lu (la baie d'Halong terrestre)

Hoa Lu (la baie d'Halong terrestre)

Hoa Lu (la baie d'Halong terrestre)

Hoa Lu (la baie d'Halong terrestre)

Hoa Lu (la baie d'Halong terrestre)

Théâtre de marionnettes sur l'eau à Hanoi

Théâtre de marionnettes sur l'eau à Hanoi

Théâtre de marionnettes sur l'eau à Hanoi

Théâtre de marionnettes sur l'eau à Hanoi

Ethnie Hmong

Ethnie Hmong

Ethnie Hmong

Ethnie Hmong

Ethnie Hmong

Ethnie Hmong

Ethnie Hmong

Ethnie Hmong

Rizières

Rizières

Rizières

Rizières

Artisanat

Artisanat

Artisanat

Artisanat

Artisanat

Artisanat

Artisanat

Artisanat

Huê

Huê

Huê

Huê

Huê

Huê

Huê

Huê

Da Nang

Da Nang

Da Nang

.

Ði trở ra

 

un compteur pour votre site lần từ ngày 01/03/2005