Lăng vua Khải Ðịnh

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

kd-entree.jpg (51119 octets)

 

kd-lang2.jpg (67393 octets)

 

kd-lang.jpg (50331 octets)

 

kd-lang1.jpg (49518 octets)

 

kd-tuong1.jpg (58833 octets)

 

kd-tuong2.jpg (42972 octets)

 

kd-tuong3.jpg (56499 octets)

 

kd-tuong4.jpg (39946 octets)

 

kd-cot.jpg (45844 octets)

 

kd-cot1.jpg (27075 octets)

 

 

 

 

 

 

Ði trở ra