Lăng vua Minh Mạng

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Minh-Mang1.JPG (74867 octets) Minh-Mang5.JPG (79629 octets) Minh-Mang9.JPG (60437 octets) Minh-Mang6.JPG (76450 octets)
Minh-Mang2.JPG (68495 octets) Minh-Mang3.JPG (76640 octets) Minh-Mang4.JPG (97532 octets) Minh-Mang8.JPG (75021 octets)
Minh-Mang17.JPG (89249 octets) Minh-Mang18.JPG (74672 octets) Minh-Mang19.JPG (60157 octets) Minh-Mang7.JPG (73498 octets)
Minh-Mang12.JPG (49526 octets) Minh-Mang13.JPG (52194 octets) Minh-Mang14.JPG (62402 octets) Minh-Mang15.JPG (61320 octets)
Minh-Mang10.JPG (76099 octets) Minh-Mang11.JPG (45422 octets) Minh-Mang16.JPG (58221 octets) Minh-Mang20.JPG (73936 octets)

 

Ði trở ra