Lăng vua Tự Ðức

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

Tu-Duc1.JPG (93889 octets) Tu-Duc23.JPG (98641 octets) Tu-Duc18.JPG (54023 octets) Tu-Duc19.JPG (60644 octets)
Tu-Duc10.JPG (94858 octets) Tu-Duc11.JPG (89253 octets) Tu-Duc16.JPG (70658 octets) Tu-Duc9.JPG (71154 octets)
Tu-Duc12.JPG (55469 octets) Tu-Duc13.JPG (57927 octets) Tu-Duc14.JPG (69421 octets) Tu-Duc15.JPG (94319 octets)
Tu-Duc17.JPG (55746 octets) Tu-Duc20.JPG (104032 octets) Tu-Duc21.JPG (81802 octets) Tu-Duc22.JPG (83188 octets)
Tu-Duc2.JPG (98806 octets) Tu-Duc3.JPG (60296 octets) Tu-Duc4.JPG (58371 octets) Tu-Duc5.JPG (61486 octets)
Tu-Duc6.JPG (83327 octets) Tu-Duc7.JPG (77836 octets) Tu-Duc8.JPG (54888 octets) Tu-Duc24.JPG (84664 octets)

 

Ði trở ra