Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Những hình ảnh nầy là do Ông Jérôme HOFFART ở Toulon (Pháp) gởi tặng

Ðây là đoàn lính người Việt đi làm cho Tây, còn được gọi là Lính Tập, họ nằm dưới sự chỉ huy của người Pháp, khác với người Lính Thú là lính của Việt Nam, nằm dưới quyền chỉ huy của các Vua Quan Việt Nam.

Có nhiều loại Lính Tập : Lính ở các tỉnh, phủ, huyện gọi là lính Khố Xanh : ngang lưng có thắt cái đai xanh phía trong áo, chỉ để lòi ra 1 mảnh. Lính của chánh phủ Ðông Dương gọi là lính Khố Ðỏ (cũng thắt đai y như vậy nhưng là màu đỏ)

Trang  -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

cours_de_tir.jpg (104535 octets) tirailleurs_annamites_a_exercice.jpg (114925 octets) section_de_mitrailleuses.jpg (127544 octets) tirailleurs_tonkinois_en_marche.jpg (97862 octets)
tirailleurs_annamites_3.jpg (116165 octets) Tirailleurs_QuangYen.jpg (113923 octets) tirailleurs_hanoi.jpg (89116 octets) groupe_de_tirailleurs_tonkinois.jpg (84399 octets)
tirailleurs_tonkinois_ala_boxe.jpg (67461 octets) un_groupe_de_tirailleurs_annamites_2.jpg (115099 octets) caporal_et_1er_soldat.jpg (114109 octets) cavalier.jpg (134065 octets)
a_exercice.jpg (106429 octets) artillerie_sur_le_terrain.jpg (114300 octets) en_position_de_combat.jpg (116930 octets) ph9.jpg (72939 octets)
conpagnie_de_tirailleurs_chinois.jpg (81735 octets) tirailleurs_chinois.jpg (124722 octets) tirailleurs_chinois_a_Moncay.jpg (101864 octets) defile_de_tirailleurs_chinois.jpg (85626 octets)
cavaliers_dela_garde_civile.jpg (101248 octets) cavaliers_escorte_du_gouverneur.jpg (81133 octets) peloton_escorte.jpg (73731 octets) peloton_escortes.jpg (70485 octets)
cavaliers_indigenes.jpg (81065 octets) cavalier_annamite.jpg (125531 octets) defile.jpg (85204 octets) halte_aux_manoeuvres.jpg (93379 octets)
compagnie_de_tirailleurs_chinois.jpg (91305 octets) compagnie_sous_les_armes.jpg (83861 octets) ph01.jpg (176229 octets) ph02.jpg (184019 octets)
enfants_de_troupe_tonkinois.jpg (83381 octets) ph11.jpg (43101 octets) tirailleur.jpg (85269 octets) tirailleurs.jpg (92368 octets)
sur_le_pied_de_guerre.jpg (103698 octets) remise_de_decoration.jpg (71934 octets) tirailleurs_2.jpg (211475 octets) tirailleurs_VinhLong.jpg (128844 octets)

 

Ði trở ra