Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Tây đã đem người Việt qua Pháp để chiến đấu trong kỳ đệ nhất thế chiến, trong đó có 43 000 quân (với 1 123 thiệt mạng) và 49 000 nhân công(1).

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về những người lính nầy, bằng tiếng Pháp, ở địa chỉ www.travailleurs-indochinois.org

Page  -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

corps_expeditionnaire.jpg (49348 octets)

Ðoàn lính Việt viễn chinh

defile_longchamp_14_7_1913.jpg (103844 octets)

Quân đội Việt Nam đi diễn hành (bên Pháp) trong ngày quốc khánh Pháp (1913)

decorations.JPG (80478 octets)

Lễ phát huy chương cho quan Việt Nam ở bệnh viện Nogent-sur-Marne

annamite_ouvrier.JPG (72336 octets)

Trong một nhà máy chế tạo súng đạn ở Pháp

annamites_repas.JPG (67213 octets)

Bữa cơm (bên Pháp)

annamites_repas1.JPG (79443 octets)

Lính Việt nấu cơm (bên Pháp)

annamites_soldats.JPG (80262 octets)

Một đoàn lính Việt (bên Pháp)

annamites_versailles.JPG (80655 octets)

Lính Việt trồng rau trong vườn của điện Versailles

soldats_annamites_front_dela_Marne_1918.jpg (105801 octets)

Lính Việt trong mặt trận sông Marne, 1918 Pháp

. . .
.
Tirailleurs3.JPG (82323 octets) Tirailleurs4.JPG (59987 octets) tirailleurs_annamites.jpg (71248 octets) Tirailleurs.JPG (62456 octets)
Tirailleurs1.JPG (68472 octets) repas_tirailleurs.JPG (74439 octets)  Tirailleurs_en_marche.jpg (78350 octets) cavaliers_annamites.jpg (49860 octets) 
tonkin_linh_thu.jpg (44549 octets)

Lính đông dương ở Lào-Cai

Tirailleurs5.JPG (61932 octets) Tirailleurs6.JPG (72443 octets)  tirailleurs_exercices.jpg (67489 octets)
defile_tirailleurs_algeriens.jpg (49753 octets)

Lính đánh thuê người  Algérien

petits_enfants_des_tirailleurs.jpg (116504 octets)

Con lính

PhucYen_inauguration_monument.jpg (47037 octets)

Khánh thành đài tưởng niệm

tirailleurs_punis.jpg (118628 octets)

Lính bị phạt

tirailleurs_annamites_1907.jpg (112810 octets) tirailleur_annamite_montant_la_garde.jpg (78907 octets) Tirailleur.jpg (123123 octets) Tirailleur_adjudant.jpg (68024 octets)
Halte_tirailleurs_1894.jpg (158678 octets)

Một cuộc dừng quân trong chiến dịch năm 1894

Tirailleurs_depart.jpg (105320 octets) tirailleurs_cavaliers.jpg (84747 octets) MonCay_tirailleurs_frontiere.jpg (130775 octets)

Lính đông dương ở Móng-Cái

reservistes_tirailleurs.jpg (41934 octets)

Lính phòng bị

Tirailleurs_du_10e_colonial.jpg (155719 octets)

Lính thuộc địa của tiểu đoàn 10 

. .

(1) Tài liệu trong sách "L'Indochine en cartes postales" của Jean Noury, nhà xuất bản publi-fusion

Ði trở ra