Nếu bạn là người nghiên cứu lịch sử Việt Nam và nếu bạn đọc được tiếng Pháp thì xin liên lạc với tôi để có tập Bulletin des Amis du Vieux Huế.

 

Ði trở ra