Chủ đề :

Tên thành phố Sàigòn xưa và nay (từ thời Pháp)  

Bản đồ khổ lớn của thành phố Hà Nội vào năm 1890, 1936 (1,9 Mo) và năm 2000. (đang làm)

Bản đồ khổ lớn của thành phố Huế vào năm 1946 và năm 2000. (đang làm)

Bản đồ khổ lớn của thành phố Sàigon vào năm 1891, 1947 (8 Mo) và năm 2000. 

Bản đồ Indochine Pháp, khổ lớn, vào năm 1953. (đang làm)

Làm cách nào để Viết và Ðọc tiếng Việt trên máy tin học, hay tìm hiểu về những khó khăn gặp phải trong việc sử dụng tiếng Việt trên Internet. (trong khi chờ đợi xin đọc bài viết bằng tiếng Pháp

Vài dòng về Thư pháp Việt Nam

Tìm hiểu về lịch sử của Sàigòn. (đang soạn)

Tìm hiểu về sự "tín ngưỡng dân tộc" của người Việt. (đang soạn)

Đô Thành Hiếu Cổ Tập San (Bulletin des Amis du vieux Huế)