Tên đường Sàigòn xưa và nay

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

 

 

plan_saigon_1928.jpg (805813 octets)

Bản đồ Sàigòn năm 1928 (787 Ko)

légende.gif (124238 octets)

Lời chú-giải

A-B.gif (222915 octets)

A-B

B-C.gif (253471 octets)

B-C

C-C.gif (213283 octets)

C-C

C-d.gif (291689 octets)

C-D

D-f.gif (230916 octets)

D-F

F-h.gif (268102 octets)

F-H

H-h.gif (272261 octets)

H-H

I-l.gif (322158 octets)

I-L

L-l.gif (93839 octets)

L-L

L-m.gif (204944 octets)

L-M

M-n.gif (229916 octets)

M-N

N-n1.gif (189381 octets)

N-N

N-n2.gif (212848 octets)

N-N

N-p.gif (177969 octets)

N-P

P-p.gif (174742 octets)

P-P

P-r1.gif (248884 octets)

P-R

P-r2.gif (95770 octets)

P-R

R-t.gif (152995 octets)

R-T

T-t.gif (219009 octets)

T-T

T-v.gif (298287 octets)

T-V

V-y.gif (283628 octets)

V-Y

Tài liệu trích từ cuốn "Saigon Gia Ðịnh xưa", nhà xuất bản TP HCM - 1996

Ði trở ra