Hình ảnh của cuộc sống hằng ngày

Trang  - - -

Nông thôn

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

bat_ca.jpg (45430 octets) gieo_ma.jpg (56421 octets) Brouette.JPG (72154 octets) cay_ruong.jpg (75520 octets)
cholon_culture_de_riz.jpg (55236 octets) decorticage_du_riz.jpg (73125 octets) fossage_herbe.JPG (72987 octets) paysan.jpg (66839 octets)
gia_gao.jpg (81072 octets) paillot_flottante.jpg (67292 octets) ganh_nuoc.jpg (84470 octets) battage_des_grains_de_riz.jpg (118897 octets)

Ði trở ra