Hình ảnh của cuộc sống hằng ngày

Trang  - - -

Buôn bán

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

bac_phat_diem.jpg (63709 octets) . Ban_thuoc.JPG (63821 octets) cho_thu_vat.JPG (59913 octets)
cochinchin_marche_aux_buffles.jpg (52357 octets) commercants.JPG (85220 octets) marche1.jpg (56059 octets) Machande_the.JPG (55755 octets)
marchande_tabac.JPG (66383 octets) hue_marche.JPG (59529 octets) marche.jpg (64420 octets) marche_cochon.jpg (83911 octets)
marchandes.JPG (60548 octets) Marche2.JPG (84392 octets) tonkin_employees_manufacture.JPG (72784 octets) tonkin_employees_manufacture1.JPG (72410 octets)

Ði trở ra