Hình ảnh của cuộc sống hằng ngày

Trang  - - -

Người dân

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

baria_femme.jpg (45251 octets) chasseur.jpg (68184 octets) homme_thudaumot.jpg (40873 octets) cochinchine_homme.jpg (57366 octets)
commercant_chinois_et_boy.jpg (88432 octets) femme_bateau.jpg (100477 octets) femme_mytho.jpg (54026 octets) femme_saigon.jpg (53664 octets)
medecin_grand_ongle.jpg (61264 octets) saigon_femme.jpg (40253 octets) hanoi_femme_chapeau.jpg (44376 octets) saigon_homme.jpg (56953 octets)
homme_103_ans.JPG (68169 octets) tonkin_femme1.jpg (34499 octets) saigon_serveuse.jpg (42286 octets) tonkinoise.jpg (46148 octets)
Mendiante.JPG (68027 octets) saigon_garcons.jpg (54037 octets) dan-ha-noi.jpg (44468 octets) hanoi_femmes.jpg (62942 octets)
saigon_femme1.jpg (63268 octets) repas_1903.JPG (69165 octets) femme_pipe.JPG (46473 octets) saigon_maison_close.jpg (91092 octets)
femmes.jpg (49264 octets) saigon_famille.jpg (69377 octets) vie.jpg (76133 octets) cochinchine_enfants.jpg (43290 octets)

Ði trở ra