Cuộc triển lãm Ðông Dương ở Marseille vào năm 1906

Những hình ảnh nầy là do Ông Jérôme HOFFART ở Toulon (Pháp) gởi tặng

Trang  - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

expo_marseille_1906_05.jpg (80874 octets) expo_marseille_1906_06.jpg (66116 octets) expo_marseille_1906_22.jpg (73895 octets) expo_marseille_1906_24.jpg (68741 octets)
expo_marseille_1906_26.jpg (67924 octets) expo_marseille_1906_38.jpg (68097 octets) expo_marseille_1906_39.jpg (70120 octets) expo_marseille_1906_40.jpg (87760 octets)
expo_marseille_1906_41.jpg (78989 octets) expo_marseille_1906_49.jpg (87081 octets) expo_marseille_1906_52.jpg (78453 octets) expo_marseille_1906_53.jpg (93550 octets)
expo_marseille_1906_50.jpg (109025 octets) expo_marseille_1906_19.jpg (88234 octets) expo_marseille_1906_20.jpg (89318 octets) expo_marseille_1906_08.jpg (82525 octets)
expo_marseille_1906_29.jpg (102040 octets) expo_marseille_1906_10.jpg (92329 octets) expo_marseille_1906_27.jpg (73300 octets) expo_marseille_1906_28.jpg (97416 octets)
expo_marseille_1906_03.jpg (98520 octets) expo_marseille_1906_04.jpg (87838 octets) expo_marseille_1906_43.jpg (87295 octets) expo_marseille_1906_51.jpg (79831 octets)
expo_marseille_1906_45.jpg (73348 octets) expo_marseille_1906_46.jpg (84650 octets) expo_marseille_1906_44.jpg (102443 octets) expo_marseille_1906_48.jpg (96964 octets)

Ði trở ra