Hình ảnh xưa của miền Bắc

Trang  - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

route_de_chine.jpg (92249 octets)

Ðường qua ải Nam Quan

.

tonkin_baie_ha_long.jpg (45115 octets)

Vịnh Hạ-Long

tonkin_doson.jpg (54576 octets)

Mũi Ðồ-Sơn

tonkin_hon_gai.jpg (54038 octets)

Hòn-Gai

tonkin_nam_dinh.jpg (56566 octets)

Nam-Ðịnh

tonkin_nam_quan.jpg (48131 octets)

Ải Nam Quan

tonkin_riziere.jpg (51011 octets)

Ruộng lúa

tonkin_sontay.jpg (57563 octets)

Sơn-Tây

tonkin_thai_ha.jpg (61864 octets)

Thái-Hà

village_inonde.jpg (65509 octets)

Một làng bị ngập

.

Ði trở ra