Hình ảnh xưa của miền Bắc

Trang  - - -

Chùa

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

bonzes.JPG (69140 octets) haiphong_pagode.JPG (56923 octets) tonkin_pagode_hung_yen.jpg (68970 octets) haiphong_pagodons.jpg (71113 octets)
haiphong_procession.jpg (42725 octets) tonkin_pagode_grand_lac.jpg (63042 octets) hanoi_pagode_des_supplices.jpg (74247 octets)

Cảnh ngoài đền Ngọc Sơn (chi tiếc do Gốc Sậy cung cấp)

hanoi_pagode_du_pinceau.jpg (70104 octets)
hanoi_pagode_kinh_luoc.jpg (65543 octets) hanoi_pagode1.jpg (85094 octets) Pagode.JPG (66821 octets) pagode_chinoise.jpg (66237 octets)
tonkin_pagode_des_dames.jpg (84426 octets) pagode_hanoi_1852.jpg (63971 octets) Ruoc_le_1919.JPG (56516 octets) tonkin_ninh_binh.jpg (61549 octets)
haiphong_pagode1.jpg (51300 octets) pagode_des_dames.jpg (75748 octets) hanoi_chua_mot_cot.jpg (61341 octets)

Ði trở ra