Hình ảnh xưa của miền Nam

Trang  - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

saigon_bureau_du_chemin_de_fer.JPG (62824 octets) saigon_halle_centrale.jpg (41738 octets) saigon_halles_centrales.JPG (64395 octets) saigon_place_marche.jpg (44376 octets)
theatre_saigon.jpg (45459 octets) saigon_theatre.jpg (56779 octets) saigon_theatre2.jpg (59760 octets) tambeau_eveque_adran.jpg (61686 octets)
palais_gouverneur1.jpg (56431 octets) saigon_palais_gouverneur.jpg (54401 octets) saigon_palais_du_gouverneur.jpg (141415 octets) .
saigon_palais_lieutement.jpg (70960 octets) saigon_palais_lieutenant1.jpg (56567 octets) saigon7.jpg (68260 octets) saigon_palais_du_lieutenant_gouverneur.jpg (173420 octets)
saigon_palais_justice.jpg (55687 octets) saigon_palais_justice1.jpg (74787 octets) saigon_hotel_de_ville2.JPG (72385 octets) saigon_hotel_de_ville.jpg (107792 octets)
saigon5.jpg (64361 octets) saigon4.jpg (79474 octets) saigon_cathedrale_la_poste.jpg (123899 octets) saigon_place_cathedrale.jpg (58433 octets)
saigon_la_poste.jpg (51051 octets) saigon_hotel_des_postes.jpg (162204 octets) saigon6.jpg (77242 octets) .

Ði trở ra