Hình ảnh xưa của miền Nam

Trang  - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

saigon_jardin_botanique.JPG (55606 octets) saigon_jardin_botanique1.jpg (80296 octets) saigon_jardin_botanique1_2.JPG (57600 octets) saigon_jardin_botanique2.jpg (70282 octets)
saigon_jardin_botanique3.jpg (83740 octets) saigon_jardin_botanique4.jpg (70964 octets) saigon_jardin_botanique5.jpg (60679 octets) saigon_jardin_botanique6.jpg (83583 octets)
saigon_jardin_botanique7.jpg (75697 octets) saigon_jardin_botanique8.jpg (64072 octets) . .
cap_st_jacques.jpg (78865 octets) cap_st_jacques1.jpg (53532 octets) cap_st_jacques2.jpg (59230 octets) cap_st_jacques3.jpg (60507 octets)
saigon_long_xuyen.jpg (70525 octets)

Long Xuyen

saigon_long_xuyen2.jpg (59154 octets)

Long Xuyen, le bungalow

mytho_residence_gouverneur.JPG (65018 octets)

My Tho

saigon_sadec.jpg (66625 octets)

Sadec

 

thu_dau_mot.jpg (60100 octets)

Thu Dau Mot

Vinhlong.jpg (79067 octets)

Vinh Long

. saigon_taxi.JPG (53961 octets)

Saigon, taxi

Ði trở ra