Hình ảnh xưa của miền Nam

Trang  - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

saigon.jpg (59267 octets) saigon_bd_charner.jpg (52470 octets) saigon_bd_charner_2.JPG (62861 octets) saigon_bd_charner1.jpg (52052 octets)
saigon_bd_charner2.jpg (48044 octets) saigon_rue_catinat.jpg (54329 octets) saigon_rue_catinat1.jpg (66651 octets) saigon_rue_catinat2.jpg (57750 octets)
saigon_rue_adran1.jpg (52985 octets) saigon_rue_andran1.JPG (59612 octets) saigon_rue_adran.JPG (60474 octets) saigon_bd_norodom.jpg (59654 octets)
saigon_rue_bankok.jpg (72466 octets) . . .
saigon_pont_maritime.jpg (43606 octets) saigon_messageries_maritimes.jpg (54910 octets) saigon_port.jpg (49251 octets) port_saigon.jpg (50858 octets)
saigon_college_petrus_ky.jpg (61941 octets) saigon_college_chasseloup_laubat.jpg (58360 octets) saigon_entree_caserne.jpg (81639 octets) saigon_entree_arsenal.jpg (58558 octets)
saigon_tramway_1906.JPG (49825 octets) saigon_riviere.jpg (46791 octets) saigon2.jpg (50395 octets) saigon3.jpg (60205 octets)

Ði trở ra