Hình ảnh xưa của miền Nam

Trang  - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

pagode_cau_ong_lanh.jpg (57309 octets) saigon_pagode_cangio.jpg (56739 octets) saigon_pagode_dakao.jpg (65194 octets) saigon_pagode_dakao1.jpg (67455 octets)
saigon_cau_ong_lanh.jpg (60906 octets) saigon_cau_ong_lanh1.jpg (57657 octets) saigon_cholon.jpg (76155 octets) saigon_cholon1.jpg (68359 octets)
saigon_cholon2.jpg (69525 octets) arroyo_cholon1.jpg (66787 octets) arroyo_cholon2.jpg (51212 octets) saigon_arroyo_cholon.jpg (65469 octets)
cholon_inspection.jpg (65181 octets) saigon_tramway_1897.JPG (54270 octets) cholon_pagode.jpg (70457 octets) cholon_pagode1.jpg (70206 octets)
saigon_riziere.jpg (63817 octets) cholon_theatre_chinois.jpg (56787 octets)    
saigon_binh_loi.jpg (77423 octets) saigon_gia_dinh.jpg (48310 octets) saigon_monument_de_doudard_de_la_gree.jpg (122980 octets) saigon_statue_gambetta.jpg (49814 octets)
saigon_statue_amiral_rigault.jpg (55235 octets) saigon_statue_amiral_rigault1.jpg (46289 octets) saigon_statue_eveque_adran.jpg (60666 octets) saigon_statue_mgr_pigneau.jpg (49345 octets)

Ði trở ra