Tiền giấy thời Pháp thuộc

Trang  - - - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

100 đồng

100d01_a.jpg (76856 octets) 100d01_b.jpg (84329 octets) 100d02_a.jpg (71397 octets) 100d02_b.jpg (78045 octets)
100d03_a.jpg (82338 octets) 100d03_b.jpg (76251 octets) 100d04_a.jpg (64735 octets) 100d04_b.jpg (66256 octets)
100d05_a.jpg (64078 octets) 100d05_b.jpg (58246 octets) 100d06_a.jpg (60120 octets) 100d06_b.jpg (51714 octets)
100d07_a.jpg (46964 octets) 100d07_b.jpg (39023 octets) 100d08_a.jpg (61204 octets) 100d08_b.jpg (53789 octets)
100d09_a.jpg (47356 octets) 100d09_b.jpg (44524 octets) 100d10_a.jpg (68723 octets) 100d10_b.jpg (70546 octets)
100d11_a.jpg (49461 octets) 100d11_b.jpg (51445 octets) 100d12_a.jpg (59145 octets) 100d12_b.jpg (68541 octets)

Ði trở ra