Tiền giấy thời Pháp thuộc

Trang  - - - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

5 đồng

5d01_a.jpg (55772 octets) 5d01_b.jpg (59250 octets) 5d02_a.jpg (57360 octets) 5d02_b.jpg (55628 octets)
5d03_a.jpg (61639 octets) 5d03_b.jpg (61239 octets) 5d04_a.jpg (66947 octets) 5d04_b.jpg (78391 octets)
5d05_a.jpg (57997 octets) 5d05_b.jpg (76253 octets) 5d06_a.jpg (79384 octets) 5d06_b.jpg (74513 octets)
5d07_a.jpg (79220 octets) 5d07_b.jpg (77432 octets) 5d08_a.jpg (79012 octets) 5d08_b.jpg (75104 octets)
5d09_a.jpg (81057 octets) 5d09_b.jpg (85303 octets) 5d10_a.jpg (88599 octets) 5d10_b.jpg (84917 octets)

Ði trở ra