Tiền giấy thời Pháp thuộc

Trang  - - - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

200 đồng

200d01_a.jpg (47694 octets)

200d01_b.jpg (48155 octets)

 

 

500 đồng

500d01_a.jpg (50850 octets) 500d01_b.jpg (59636 octets) 500d02_a.jpg (50709 octets) 500d02_b.jpg (52450 octets)
500d03_a.jpg (50508 octets) 500d03_b.jpg (54574 octets) 500d04_a.jpg (52362 octets) 500d04_b.jpg (55592 octets)

Ði trở ra