Tiền giấy thời Pháp thuộc

Trang  - - - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

5 xu

5x01_a.jpg (63927 octets)

5x01_b.jpg (65735 octets)

 

10 xu

10x01_a.jpg (55357 octets) 10x01_b.jpg (62220 octets) 10x02_a.jpg (78825 octets) 10x02_b.jpg (81733 octets)
10x03_a.jpg (70217 octets) 10x03_b.jpg (67110 octets) 10x04_a.jpg (64069 octets) 10x04_b.jpg (57926 octets)

20 xu

20x01_a.jpg (78329 octets)

20x01_b.jpg (75239 octets)

20x02_a.jpg (76502 octets)

20x02_b.jpg (75640 octets)

20x03_a.jpg (83232 octets)

20x03_b.jpg (76628 octets)

50 xu

50x01_a.jpg (97066 octets)

50x01_b.jpg (95331 octets)

50x02_a.jpg (93173 octets)

50x02_b.jpg (81710 octets)

50x03_a.jpg (95000 octets)

50x03_b.jpg (81611 octets)

Ði trở ra