Tiền giấy thời Pháp thuộc

Trang  - - - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

1 đng

1d01_a.jpg (84012 octets) 1d01_b.jpg (91296 octets) 1d02_a.jpg (68122 octets) 1d02_b.jpg (67999 octets)
1d03_a.jpg (58876 octets) 1d03_b.jpg (69317 octets) 1d04_a.jpg (59885 octets) 1d04_b.jpg (66763 octets)
1d05_a.jpg (60232 octets) 1d05_b.jpg (67086 octets) 1d06_a.jpg (70201 octets) 1d06_b.jpg (69759 octets)
1d07_a.jpg (70128 octets) 1d07_b.jpg (58985 octets) 1d08_a.jpg (55063 octets) 1d08_b.jpg (59270 octets)
1d09_a.jpg (57170 octets) 1d09_b.jpg (55420 octets) 1d10_a.jpg (61165 octets) 1d10_b.jpg (53739 octets)
1d11_a.jpg (67503 octets) 1d11_b.jpg (82166 octets) 1d12_a.jpg (77172 octets) 1d12_b.jpg (76841 octets)

Ði trở ra