Tiền giấy thời Pháp thuộc

Trang  - - - - -

(Bấm nút trên cái hình nhỏ để phóng đại nó ra, sau đó thì dùng nút "Précédente" (hay "Back") của navigateur để trở lại trang nầy)

10 đồng

10d01_a.jpg (55655 octets)

10d01_b.jpg (50825 octets)

10d02_a.jpg (73852 octets)

10d02_b.jpg (60758 octets)

 

 

50 đồng

50d01_a.jpg (47831 octets)

50d01_b.jpg (39626 octets)

50d02_a.jpg (47975 octets)

50d02_b.jpg (46840 octets)

 

 

20 đồng

20d01_a.jpg (61583 octets) 20d01_b.jpg (67266 octets) 20d02_a.jpg (55959 octets) 20d02_b.jpg (70577 octets)
20d03_a.jpg (59189 octets) 20d03_b.jpg (56549 octets) 20d04_a.jpg (56112 octets) 20d04_b.jpg (57438 octets)
20d05_a.jpg (58362 octets) 20d05_b.jpg (60260 octets) 20d06_a.jpg (55910 octets) 20d06_b.jpg (59098 octets)

Ði trở ra